Retningslinje for bruk av scrubber

Bruk av scrubber som alternativ til drivstoff med 0.1% svovel

Skip som opererer innenfor SECA må fra 1. januar 2015 benytte lavsvoveldrivstoff eller rense eksosen. Grensen for svovelinnhold er 0,1%.

Rensing av eksos med bruk av scrubber er akseptabelt i Bergen havn, men vi foretrekker at scrubberen ikke har utslipp til sjø. Dette omfatter det som kalles «Closed Loop» eller «Dry systems» scrubbere.

Vi henstiller til skipene om ikke å bruke «Open Loop» i Bergen havn da vi ikke kjenner effekten av slike utslipp på det marine miljøet.

I samarbeid med Miljødirektoratet og en rekke offentlige etater jobber BOH med opprensking og tildekking av forurensede sedimenter i havnebassenget. Vi anmoder på det sterkeste at rederier respekterer dette arbeidet og ikke bidrar til rekontaminering av havbunnen.

Denne konklusjonen bygger på rapporten «Impacts of Scrubbers on the environmental situation in ports and coastal waters» publisert av det tyske miljødirektoratet (Umweltbundesamt) i 2015.

Revidert: 24/3-2017