1,7 millioner kroner til havnesamarbeid

Publisert 19. januar 2017

Bergen og omland havnevesen (BOH) har som prosjektansvarlig mottatt tilsagn om tilskudd på 1,7 millioner kroner fra Kystverket til å utvikle et digitalt informasjonssystem for håndtering av godsdata.

Prosjektet som er kostnadsregnet til fire millioner kroner er et samarbeid mellom havnene i Bergen, Arendal, Brønnøysund, Grenland, Kristiansand, Harstad og Hammerfest. Målet for prosjektet er å effektivisere havnenes og transportørenes tidsbruk til rapportering av godsdata.

Store besparelser

I dag rapporteres og registreres gods som lastes og losses i havnene stort sett manuelt, noe som er både tungvint, ressurskrevende og gir en del utfordringer som feil i datagrunnlaget og dobbeltregistrering av data.

– At laste- og losseinformasjonen nå blir digitalisert betyr enorme besparelser. Elektronisk datafangst av gods fra transportør til havn, gjør at administrasjon av godsdata mellom aktørene tar betydelig mindre tid, øker datakvalitet og reduserer kostnader, sier prosjektleder Stein Hauge i BOH.

Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er rettet mot havnesamarbeid som har til formål å øke andelen av gods som fraktes på sjø.

Godt prosjekt

– For å oppnå mer gods på sjø må sjøtransportens konkurranseevne styrkes. Samarbeidsløsninger som gir bedre transportkvalitet og reduserte kostnader for brukerne vil kunne bidra til en samlet sett mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, sier avdelingsdirektør i Kystverket, Svein Martin Tønnessen. Dette prosjektet mener vi er i tråd med ordningens hensikt, og vi har derfor bevilget midler til prosjektet.

– Vi har jobbet lenge for å få til dette, og går nå i gang med å involvere de store godsaktørene i havnene, forteller Stein Hauge. Han håper på sikt at flere havner blir med på samarbeidet om å effektivisere rapporteringen av godsdata.

Gå til arkiv