Søknad om tiltak i sjø

 

Her finner du elektronisk søknadsskjema for tiltak i sjø. Eksempler på tiltak kan være bygging, graving, utfylling, utlegging av sjøledning, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace eller annet.

For å få tilgang må du logge inn med elektronisk ID (MinID, bankid, buypass, etc.). Dersom du ikke har elektronisk signatur tilgjengelig, kan du klikke på Utskriftsformat Søknadsskjema tiltak i sjø, og fylle ut skjemaet her.

Søknadskjemaet og vedlegg kan sendes til: Bergen og Omland Havnevesen, Postboks 6040, 5892 Bergen Dersom du ønsker å signere og scanne skjemaet, kan det sendes på e-post til bergen.havn@bergen.kommune.no

Kontakt BOH: Anne-Therese Korsmoe, juridisk rådgiver farvannsforvaltning. Telefon: 55 56 89 52

Hvordan få tillatelse fra Bergen og Omland Havnevesen?

Du må fylle ut søknadsskjema for tiltak i sjø og legge ved følgende dokumenter:

  1. Vi trenger et kartutsnitt i målestokk 1:5000 eller 1:10 000. Tiltakets beliggenhet må være avmerket.
  2. Vi trenger et kartutsnitt i målestokk 1:1000 eller 1:500 som viser tiltakets plassering i sjøområdet, samt kaier, brygger og naboeiendommer.

Gårds- og bruksnummer og navn på kommune være påført kartutsnittet. Ditt ønskede tiltak være inntegnet i samme målestokk som kartutsnittet. NB! Kartutsnitt uten påført gårds- og bruksnummer, navn på kommune eller inntegning av omsøkt tiltak i feil målestokk som kartutsnittet, vil ikke bli behandlet av Bergen og Omland Havnevesen.

  1. Vil ditt tiltak berøre naboeiendom? Hvis ja, må også samtykke fra grunneier av berørt eiendom legges ved. Hvis nei, da trenger du ikke å legge ved noen samtykkeerklæring.

NB! Manglende samtykkeerklæring kan føre til at saken ikke vil bli behandlet av Bergen og Omland Havnevesen.

  1. Vi trenger dokumentasjon som viser at tiltaket ikke er i strid med kommunens vedtatte arealplaner. Dette er en vurdering foretatt av kommunen ditt tiltak ønskes gjennomført i, formidlet i et par linjer skriftlig til deg. Eventuelt kan dispensasjonssøknad vedlegges med forespørsel om forhåndsuttale fra Bergen og Omland Havnevesen.

Hva er tilstrekkelig dokumentasjon?

– All skriftlig kommunikasjon (brev, e-post korrespondanse, dispensasjonsvedtak o.l. ) som viser at kommunen har foretatt en vurdering i henhold til gjeldende plan er tilstrekkelig.

– Det er ikke tilstrekkelig å legge ved utskrift av arealplan for området. NB! I følge hfl. § 32 er det ikke adgang til å gi tillatelse i strid med vedtatte arealplaner. Manglende dokumentasjon kan føre til at Bergen og Omland Havnevesen ikke vil behandle saken.

  1. Det påløper et saksbehandlingsgebyr på 4 200,- pr. søknad. For utarbeidelse av faktura er det nødvendig å få oppgitt organisasjonsnummer på firma, eller fødselsnummer (11 siffer) til vedkommende som skal faktureres. Adgang for saksbehandlingsgebyr er regulert i FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR.

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Søknad som gjelder følgende tiltak skal sendes til Kystverket – ikke til Bergen og Omland Havnevesen: