Oversiktsbilde cruiseskip i Bergen

Bergen Havn har opprettet selskapet EPI AS. Selskapet skal videreutvikle verktøyet Environmental Port index (EPI) som måler hvor mye et skip forurenser når det ligger til kai. Målet er å selge løsningen til internasjonale havner.

Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet er at Bergen Havn i lang tid har jobbet med å utvikle et system for å forstå hvor stor påvirkning cruiseskip har på miljøet når skipene ligger til kai. Havnen tok i 2017 initiativ til å lage et system for vurdering av påvirkningen, og et felles prosjekt ble etablert med DNVGL og 10 andre norske cruisehavner.

For sesongen 2020 er i alt 16 norske havner forberedt på å benytte EPI.

EPI gir nyttig informasjon om utslipp fra skip

Dette har resultert i et nytt system som gir miljøregnskap for cruiseskip. Skipene gir informasjon om oppholdet ved avgang fra kai. Havnene får da oppdatert informasjon om utslipp av CO2, NOx og svovel, bruk av landstrøm, bruk av rensesystemer for avgasser og forbruk av drivstoff.

Informasjonen sammenstilles til en miljøscore, et tall som sier noe om hvor effektiv og miljøvennlig driften av skipet er ved kai.  Miljøscoren kan benyttes av den enkelte havn for å regulere prisen for havneoppholdet, noe som gir et sterkt incentiv for rederiene til å redusere sine utslipp.

 EPI er modent for det internasjonale markedet

-Bergen Havn ønsker å være en pådriver for en mer miljøvennlig skipsfart. EPI har så langt vist seg å være et godt og nyttig verktøy for å redusere utslipp til luft fra skip som ligger til kai, og vi opplever nå at det er stor interesse for det arbeidet vi har gjort både nasjonalt og internasjonalt, Vi mener derfor at tiden er inne for å tilby EPI til det internasjonale markedet, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn.

Alle havnene som deltok i EPI-samarbeidet i 2019 vil bli tilbudt aksjer i det nye selskapet.

I fremtiden vil systemet bli utviklet for flere typer av skip, og for flere miljøaspekter som avfall, utslipp til sjø og støy.

Kontakt

Johnny Breivik, direktør Bergen Havn, Mobil 40 42 88 20

Even Husby, miljøleder Bergen Havn, Mobil 45 18 20 19