Bergen Havn sparer penger og miljø ved bruk av landstrøm

Havne- og farvannslovutvalget har nylig presenter forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lovverk.

Utvalget foreslår blant annet at endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet legges til staten, og ikke til de kommunale havnene slik ordningen er i dag.

Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.

Utvalget foreslår også å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

– Vi har akkurat fått forslaget fra Havne og farvannslovutvalget til vurdering. Vi vil nå bruke litt tid på komme med våre innspill til forslaget, sier direktør i Bergen Havn, Johnny Breivik.

Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget:
• Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.
• I tillegg til fartøyets eier, kan fartøyets reder holdes ansvarlig ved ulykker og andre hendelser i farvannet.
• Ingen særskilt bestemmelse om mottaksplikt i havne- og farvannsloven.
• Kommunen kan gi forskrift om midlertidig begrensning av anløp til havn når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt nivå.
• Krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens havnevirksomhet.
• Departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester.
• Ingen hjemmel til å kreve kystavgift eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn.
• Innføring av overtredelsesgebyr.