Gods hos Bergen HavnEt nytt havnenettverk bestående av havnene i Bergen, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke transportløsninger der lastebil, tog og ferge kombineres. Målet er mer transport fra vei til sjø.

Havnesamarbeidet som nå er etablert, har som formål å jobbe aktivt for at mer gods skal flyttes fra landeveien til sjøen. De utvalgte havnene er alle viktige aktører for å styrke de strategiske transportkorridorene som Bergen Havn er en del av.

– For at sjøen skal bli et mye mer reelt alternativ til veitransporten må prosessene forenkles og effektiviseres, og på den måten oppleves som mer konkurransedyktig enn det vi ser i dag, sier forretningsutvikler Nils Møllerup i Bergen Havn. Gode transportløsninger må utvikles på tvers av landegrensene og må fremstå sømløse og effektive for brukerne.

Konsumentene har også forventning om hyppige frekvenser og rask fremføring, noe som i mange tilfeller kan være en utfordring på mange ruter.

Ett eksempel på en god løsning er Fjordline sin satsning på en «Ro-Pax» rute mellom Hirtshals og fire havner i Norge. Her åpnet man opp for denne hyppigheten og mulighetene for å bryte litt opp i det tradisjonelle transportmønsteret. I tillegg jobbet de frem en løsning mellom Stavanger og Bergen, som gjorde at næringslivet fikk en stabil og pålitelig mulighet for å transportere gods sjøveien med hyppige avganger.

Havnesamarbeidet som nå er etablert, har som formål å jobbe aktivt sammen for en Jyllandskorridor som kan bli særdeles effektiv og lønnsom om vi som infrastruktureiere klarer å legge forholdene til rette for brukerne.  Tilsvarende havnesamarbeid presser seg også frem på andre områder hvor man ser at forenkling og effektivisering kan gi gode gevinster.

Bergen Havn er i dag en aktiv aktør innenfor flere typer havnesamarbeid både lokalt og nasjonal, og det er en rolle som vi ser på som svært viktig skal vi i fremtiden klare å være et reelt alternativ til den tradisjonelle veitransporten.