Arbeidet med å rydde opp og dekke til sjøbunnen i Puddefjorden er nå ferdig. Nå står Lille Lungegårdsvann for tur. Foto: Eivind Senneset

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Første delprosjekt i den store opprydningen, Puddefjorden, er nå ferdig. I dag markerte blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen, byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, og styreleder Tom Georg Indrevik i Bergen Havn at sjøbunnen i Puddefjorden er ferdig tildekket med rene steinmasser. Nå står Store Lungegårdsvann for tur.

Oppryddingen startet høsten 2017 på et område på ca. 440 dekar. Forurensningen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. Først ble sjøbunnen ryddet for skrot og avfall. Noen steder måtte man også fjerne gammel sjøbunn for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter ble forurensningen isolert i den gamle sjøbunnen under rene sand- og steinmasser, som ble ført ned på bunnen. Dette skal forhindre utlekking og sørge for at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med de forurensede massene. Tildekkingen har gitt en ny ren sjøbunn.

Fakta Renere Puddefjord

  • 18 tonn bildekk er ryddet opp fra fjorden.
  • 10 000 tonn forurensede masser er kjørt til Langøya mottak for farlig avfall.
  • 2518 kilo arsen, 27491 kilo bly, 77 kilo kadmium, 38456 kilo kobber, 12516 kilo krom, 413 kilo kvikksølv, 3953 kilo nikkel, 54996 kilo sink, 3321 kilo PAH (aske og tjærestoff) og 14,5 kilo PCB er isolert under rene steinmasser.