Cruise Bergen Havn

Enova kunngjorde i dag hvilke prosjekter som får støtte til utbygging av landstrøm. 11 prosjekter fikk tildelt støtte, ingen av disse var relatert til landstrøm for cruise. Bergen  Havn søkte om 90 millioner kroner, det samme som det ble søkt om i fjor. Avslaget er begrunnet i at investeringsandelen blir for stor sammenlignet med gevinsten, fordi så få cruiseskip er bygget for å ta i mot landstrøm.

Klimamål i det blå

– Det er overraskende og svært skuffende at Regjeringen og en statsråd fra Venstre ikke følger opp sine egne beslutninger, sier Breivik. Vi har oppfattet at Stortinget ga departementet i oppgave å sørge for at havner som vil bygge anlegg til cruiseskip får en mulighet til å få tilskudd.

Bergen Havn har de siste årene satset på utbygging av landstrømanlegg for offshoreskip som ligger i havnen. Nå ønsker Bergen Havn også å tilby cruiseskip denne muligheten. Årsaken er et ønske om en renere byluft og å bidra til en mer bærekraftig cruiseturisme.

– For Bergens del er resultatet at et av byens klimamål – å kunne tilby landstrøm til alle skip innen 2020 – nå svever i det blå. En forklaring fra Regjeringen er på sin plass, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

– En forutsetning for å kunne stille krav om bruk av landstrøm, er at man først får på plass ladeinfrastruktur på land, understreker Michelsen. Sammen med Bergen Havn tok han opp problemet med nasjonale politikere i fjor høst, og da var responsen fra Venstre på Stortinget resolutt.  I de påfølgende budsjettforhandlingene med Høgre og FrP fikk de flertall for et anbefalingsvedtak som svar på problemet: «Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi.»

Gir ikke opp planene om utbygging av landstrøm til cruise

Målet til havnen er å bygge et landstrømanlegg på Skolten som forsyner tre cruiseskip med landstrøm samtidig.

– Det som nå trengs er at det settes av en egen pott til cruiseanlegg. Tre anlegg for cruiseskip i Bergen vil komme på 120 millioner kroner. Vi trenger statlig støtte for å få dette til, sier Johnny Breivik

Han er tydelig på at noe må gjøres, selv om statlige støtteordninger ikke hjelper havnene som stadig får flere cruiseanløp.

– Vi utreder andre løsninger, og tenker uansett langsiktig. Jeg mener det er realistisk å få på plass landstrøm for cruiseskip i Bergen fra 2020.

 

Fakta om landstrøm

Landstrøm, strømforsyning fra land til skip, fjerner i praksis all luftforurensning fra skip. Ved å bruke landstrøm kan skipene slå av hjelpemotor og generator som produserer strøm til nødvendige funksjoner om bord. Dermed slipper man helt utslipp av helseskadelig NOx, svovel, sotpartikler og klimagasser.

Bergen Havn har suksess med landstrøm til offshorefartøy og Hurtigruten. Åtte nye punkter er under etablering. Den største gevinsten vil imidlertid komme fra landstrøm til cruiseskip. Det krever investeringer.

EU krever at alle større havner i Europa innen 2025 kan tilby landstrøm til alle typer fartøy som ligger til kai.