Bergen Havn følger situasjonen med Coronaviruset tett, og er i løpende dialog med helsemyndighetene for håndtering av situasjonen.

Vi har utarbeidet en tiltaksplan som oppdateres fortløpende. De viktigste tiltakene så lang er følgende:

Det mest sentrale mht. å unngå spredning er at det ved mistanke – så skal ikke smittet personell fraktes til legevakt eller sykehus, men så langt det lar seg gjøre isoleres der de er . Ring AMK 113, øvrige spørsmål ring 116/117.

Anbefalte tiltak fra Kystverket og BK smittevernoverlege Bergen Kommune implementert hos oss, herunder:

 

  • Informasjonsmateriell Koronavirus/hygiene på alle havnens nøkkelområder (3 uker siden)

• Plakat som henvender seg til reisende på tre språk og enkeltplakater på norsk, engelsk og kinesisk.

• Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.

• Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den retter seg mot publikum generelt.

 

  • Vakt og beredskapstelefon som Havnevakt kan kontakte hos BK/smittevern/Kystverket
  • Rederinæringen/Kystverket har allerede satt i verk sine beredskapsplaner og planlegger ytterligere tiltak
  • Bergen Kommune råd vi har fått er de samme som gjelder for Flyplasser med internasjonale ruter (ref. Beredskap HMS/pandemi og smittevern)

 

Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av coronavirus om bord, må helsemyndighetene varsles.

Fører av skip har plikt til å varsle. Dette følger av IHR-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=ihr. Varsel gis til Kystverket eller direkte til kommunelegen eller Folkehelseinstituttet. Ved varsling til Kystverket skal den gis til Vardø Sjøtrafikksentral på 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper, eller Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakta).

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene. Det kan være greit å være oppmerksom på at IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy. Men det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17).