Definisjoner

Havneanlegg:
Kaiområde verifisert av Kystverket iht. Forskrift om sikring av havneanlegg av 29.mai 2013.
Virksomhet:
Selskap, foretak eller organisasjon som inngår sikkerhetsavtale med havneanlegg eller
underleverandør.
PFSO (Port Facility Security Officer):
Sikringsansvarlig for havneanlegg.
Sikringsleder:
Definert person som ivaretar organisatoriske og fysiske sikringstiltak i virksomheten iht.
sikkerhetsavtalen.
Operatør:
Leietaker i havneanlegget som ivaretar egne operasjoner tilknyttet skip/havn-operasjoner.
Sikringstiltak:
Fysiske eller organisatoriske tiltak som er innført i havneanlegget eller virksomheten for å
sikre verdier.
Sikringssamtaler:
Samtale med personer som er omfattet av sikkerhetsavtalen med fokus på sikringsrutiner,
kunnskap og holdninger til sikringsarbeidet i havneanlegget og virksomheten.
Legitimasjon:
Pass eller førerkort.
Fremmedlegeme:
Element som kan benyttes som våpen eller fare for personer, skip, havneanlegg eller som ikke
naturlig tilhører det som medbringes eller er oppført i lastdokumentasjon.
Transportenhet:
Fellesbetegnelse for enhet som kan transportere gods, bagasje eller person som lastebil,
container, lastbærer, tilhenger, bobil, motorsykkel, personbil etc.
Offentlig transport:
Taxi, buss eller annet offentlig kommunikasjonsmiddel.
Lukket lastbærer:
Container, tralle, skaptilhenger, skapbil, kapellbil etc. som kan plomberes for å hindre eller
oppdage uautorisert adgang til last.
Plombering:
Nummerert anordning som blir brutt ved forsøk på åpning. Utstedes av definert leverandør.
Visuell kontroll:
Gjennomgang av objekt for kontroll at uvedkommende ikke har forsøkt å plassere
fremmedlegeme eller sabotere last.
Kjøretillatelse:
Tillatelse utstedt til bestemt kjøretøy som synlig bevis for at kjøretøyet kan oppholde seg i
havneanlegget og er underlagt sikkerhetsavtale. Kjøretøy med gyldig kjøretillatelse kan
unntas frekvens for gjennomsøk i havneanlegget.
Adgangskort:
Adgangskort utstedt av havneanlegg som gir bestemt person adgang til å åpne definerte
adgangspunkt i havneanlegget.
Sikringsnivå:
Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til
enhver tid.
Sikringsnivå 2:
Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en
viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.
Sikringsnivå 3:
Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en
begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående
eller sannsynlig.
Sikringsnivå fastsettes av Kystverket.