Vedlegg 2 til sikkerhetsavtalen

Sikringsprogram

Formål med sikringsprogrammet
Sikringsprogrammet beskriver tiltak Virksomheten må iverksette før innpassering til
Havneanleggets sikrede område for å kunne unntas fra frekvensen for visitasjon og
gjennomsøk.
Formålet med sikringsprogrammet er å forhindre at fremmedlegemer, som kan benyttes i en
ulovlig handling, kommer inn i Havneanlegget.
Virksomheten skal, dersom sikringsleder anser dette nødvendig, iverksette ytterligere
sikringstiltak enn de som er beskrevet.
Sikringskravene til Virksomhetens underleverandører skal avtalefestes. Slike krav skal være i
samsvar med kravene i denne sikkerhetsavtalen.

Tilsyn

Havneanlegget kan føre tilsyn med Virksomheten for å verifisere at avtalen følges opp. Brudd
på sikkerhetsavtalen vil føre til midlertidig eller permanent bortfall av adgangs- og
kjøretillatelser.
Virksomheten skal samarbeide fullt ut med Havneanlegget, og/eller deres representanter ved
gjennomføring av tilsynet.
Havneanlegget har rett til å føre tilsyn med enhver aktivitet eller oppgave som har tilknytning
til denne avtalen.
Virksomheten har et selvstendig ansvar for å følge opp at relevante deler av sikkerhetsavtalen
etterleves av Virksomhetens underleverandører.

Krav til organisatoriske forhold

Virksomheten skal utpeke en sikringsleder som skal ha det formelle ansvar for gjennomføring
av sikringsprogrammet. Sikringsleder skal kunne dokumentere at han eller hun er skikket til,
og innehar relevant kompetanse i sikringsledelse. Det anbefales at vedkommende har
gjennomgått kurs for sikringsleder iht. Kystverkets krav eller tilsvarende, tilpasset
Virksomhetens behov.
Virksomheten skal kunne verifisere identiteten til alt personell som fysisk eller administrativt
kan komme i befatning med leveranser som bringes inn i Havneanlegget.
For å unngå ansettelse eller innleie av personell som kan utgjøre en sikringsrisiko skal det det
innhentes relevante referanser som kontrolleres iht. gjeldende lover og forskrifter.
Ved ansettelse og deretter ved medarbeidersamtaler skal det gjennomføres sikringssamtaler
med alt personell som direkte eller indirekte er i befatning med gods eller lastebærere.
Virksomhetens sikringsleder er ansvarlig for at sikringssamtaler gjennomføres og
dokumenteres.
Sikringssamtalen skal inneholde forhold knyttet til lasting, omlasting, kontroll av plomber og
lastebærere, parkering av kjøretøyet ved hvile og fergetransport og andre forhold av
sikringsmessig betydning. Sjekklister skal benyttes der dette er hensiktsmessig.
Virksomhetens personell skal pålegges taushetsplikt i arbeidsforholdet. Taushetsplikten skal
erkjennes ved signert taushetserklæring.
Ved fratredelse/kontraktopphør skal Virksomheten påse at adgangskort, tilganger og
fullmakter opphører, og at lånt materiell, dataprogrammer, håndbøker, arbeidsbeskrivelser,
nøkler og annen eiendom/dokumentasjon relatert til avtalen blir returnert.

Krav til kontroll av kjøretøy og last

Kjøretøy som benyttes til transport av gods og lastbærere, og som omfattes av denne
sikkerhetsavtalen, skal være underlagt sikringstiltak som hindrer at uvedkommende får
adgang til kjøretøyet.
Lukkede lastbærere skal plomberes i de tilfeller dette spesifiseres som krav fra havneanlegget.
Påkrevde plomber skal kontrolleres for skader og manipulering. Dersom lastpartiet er utstyrt
med nummererte plomber, skal nummeret kunne kontrolleres mot lastdokumentasjonen.
Hvis kjøretøyet kan ha vært tilgjengelig for uvedkommende, skal det foretas visuell kontroll.
Ved innbrudd i kjøretøy skal kjøretøyet alltid kontrolleres grundig. Innbrudd skal meldes til
politiet. Har innbrudd skjedd inne i havneanlegget, skal sikringsleder varsles uten forsinkelse.
Virksomheten skal tilstrebe at uvedkommende ikke får tilgang til lasten mens transporten
pågår. Ved omlasting skal godset være under kontinuerlig oppsyn av personell som omfattes
av sikkerhetsavtalen.
Hvis det har skjedd hendelser eller er gjort mistenkelige observasjoner av mulig
sikringsmessig betydning i forbindelse med transporten, skal Havneanlegg, avsender og
sikringsleder i Virksomheten varsles umiddelbart.

Krav til adgangskort og kjøretillatelse

Virksomheten plikter å sørge for at ansatte som gis oppdrag i Havneanleggets sikrede område
har gyldig adgangstillatelse og at de er kjent med reglene for bruken av dette.
Adgangstillatelse utstedes av det enkelte Havneanlegg.
Alle kjøretøy som skal nyttes i Havneanlegget skal være utstyrt med en kjøretillatelse utstedt
eller godkjent av Havneanleggets PFSO. Kjøretillatelsen skal plasseres på et lett synlig sted.
Hver person skal kunne legitimere seg og hvert kjøretøy skal inneha egen kjøretillatelser.
Adgangstillatelse er ikke kjøretillatelse eller omvendt.
Nødvendig opplæring skal være gjennomført før adgangstillatelse kan utstedes.

Maritime sikringsnivåer

Avtalen gjelder for følgende maritime sikringsnivåer: 1 2 3 (Stryk det som
ikke passer).
På alle sikringsnivåer skaI sjåføren kunne legitimere seg og være forberedt på å bli gjenstand
for sikkerhetskontroll (visitasjon og gjennomsøk).

Oppsigelse av avtalen

Avtalepartene har rett til å si opp denne avtale med en måneds skriftlig varsel.
Utsteder av sikkerhetsavtalen har rett til å heve denne avtale med øyeblikkelig virkning
dersom det foreligger vesentlig avtalebrudd fra virksomhetens side.